תנאי השימוש באתר קומפקטוס

כללי

ברוכים הבאים לאתר קומפקטוס אגש"ח בע"מ ("קומפקטוס" או "החברה"). השימוש באתר קומפקטוס (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר בלבד, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם. לאור האמור מתבקש המשתמש באתר, טרם עשיית השימוש באתר, לקרוא בקפידה את תנאי השימוש. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אתר קומפקטוס

האתר אינו משמש למכירת מוצרי החברה באופן מקוון אלא מיועד לספק לך המשתמש מידע על החברה, מידע על המוצרים והמבצעים, פירוט של מגוון פתרונות האחסון שהחברה מספקת, אופן ההגעה למפעל החברה, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. יודגש כי רכישת המוצרים מקומפקטוס תיעשה על ידי המעוניינים אך ורק דרך התקשרות עם נציגי החברה.

מידע, המלצות ותמונות באתר

המידע וההמלצות הניתנים במסגרת האתר לגבי נושאים ומוצרים שונים (למשל המלצות ומידע בנושא אחסון, תכנון ועוד) משקפים אך ורק את עמדת קומפקטוס לגבי הנושאים האמורים, וייתכן שקיימות דעות אחרות באותם הנושאים. על המשתמש לבדוק ולברר את מגוון הדעות והנתונים הקיימים בנושאים לגביהם ניתנים נתונים או המלצות שונות. משתמש העושה שימוש בהמלצות ובנתונים המופיעים באתר או המקבל החלטותיו על סמך מידע והמלצות אלו עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי קומפקטוס בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על ההמלצות והנתונים המופיעים באתר.

ככל שהמידע המופיע באתר קומפקטוס נוגע למוצרים אשר אינם מיוצרים על ידי קומפקטוס, אזי יהיה המידע הכלול באתר, המידע שנמסר לקומפקטוס על ידי יצרני אותם מוצרים וקומפקטוס תזין את המידע לאתר כפי שקיבלה אותו. קומפקטוס אינה בודקת את מהימנות המידע שקיבלה כאמור, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע שקיבלה קומפקטוס כאמור.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין המוצרים בפועל לבין תמונותיהם. מודגש כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה (ובכלל זה במידות, בצבעים, וכדומה) לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי מסך המחשב, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בגין ובקשר לכך.

מבצעים

קומפקטוס עורכת מעת לעת מבצעי מכירות שונים ומעניקה מעת לעת הנחות ללקוחותיה, כולם או חלקם. מובהר כי אין הכרח שכל מבצע שתערוך קומפקטוס או כל הנחה שתינתן על ידה יחולו על כלל הציבור ואין הכרח כי כל מבצע או הנחה כאמור יפורטו באתר. בנוסף, קומפקטוס רשאית לכלול באתר גישה למבצעים או הנחות אשר לקוחות המגיעים ישירות לקומפקטוס לא יהיו זכאים לקבלם, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. קומפקטוס רשאית, בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת.

תנאי תשלום

ניתן לרכוש מוצרים מקומפקטוס באמצעות תשלום במזומן או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בר תוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות שיק, והכל בכפוף לתנאים שסוכמו בין הלקוח לבין חברת האשראי. בנוסף, קומפקטוס מאפשרת לרכוש מוצרים באמצעות חברה אחרת אשר לה הסכם הפצה תקף של מוצרי החברה. קומפקטוס רשאית לאפשר לחברי מועדוני לקוחות שונים להשתמש בהטבות שצברו באותם מועדונים לצורך רכישת מוצרי של חברת קומפקטוס, הכל כפי שיוסכם בינה לבין אותם מועדונים. קומפקטוס רשאית להפסיק בכל עת את השימוש באמצעי תשלום זה או אחר או להחליט על הוספת אמצעי תשלום נוספים, הכל לפי שיקול דעתה ומבלי שתינתן על כך הודעה מוקדמת. תנאי התשלום עבור כל מוצר יהיו כפי שיהיה נהוג בקומפקטוס במועד רכישת המוצר.

מחירים, דמי הובלה והרכבה ותשלומים עבור שירותים מיוחדים

אם וככל שמופיעים באתר מחירים של מוצרים או שירותים שונים (ובכללם דמי משלוח ודמי הרכבה), לרבות במסגרת פרסום על דבר קיום מבצעים, הרי שמחירים אלו משקפים אך ורק את מחירי המוצרים או השירותים ואת גובה התשלומים (לרבות דמי משלוח ודמי הרכבה) למועד העדכון האחרון שבוצע באתר.

מודגש עוד כי קומפקטוס זכאית לשנות מעת לעת ועל פי מדיניות קומפקטוס את מחירי המוצרים או השירותים השונים, וזאת מבלי שתינתן כל הודעה מוקדמת על שינויים כאמור. כל המחירים המפורטים באתר, אם מפורטים, נקובים בשקלים חדשים. המחירים המופיעים באתר אינם כוללים מע"מ. מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח או תשלום עבור הרכבת המוצרים לגביהם נדרשת הרכבה. דמי המשלוח של כל פריט ופריט שנרכש בקומפקטוס ייקבעו בהתאם למיקום אליו מתבקש המשלוח ולתעריף המשלוח העדכני בקומפקטוס במועד רכישת המוצרים מקומפקטוס על ידי הלקוח. דמי ההרכבה שישולמו עבור הרכבת המוצרים יהיו בהתאם לתעריף ההרכבה המעודכן של קומפקטוס במועד ביצוע רכישת המוצרים מקומפקטוס על ידי הלקוח.

פרטיות

קומפקטוס רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחליט לאסוף מידע לגבי השימוש של המשתמשים באתר קומפקטוס, ובכלל זה מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, המוצרים שהוצגו בפני המשתמש, המודעות שבהן צפה המשתמש, התכנים שעניינו את המשתמש, זמן השהייה באתר, הפעולות שבוצעו בו על ידי המשתמש ועוד ולשמור אותם במערכותיה. אם המשתמש לא זיהה את עצמו במהלך הביקור באתר אזי יכול שהמידע שייאסף יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד ולא ישויך לאדם מסוים.

מובהר כי על המשתמש באתר אין חובה למסור פרטיו המזהים לצורך השימוש באתר, ומסירת המידע על ידי המשתמש תיעשה לפי החלטת המשתמש במקרים בהם מעוניין המשתמש לעשות שימוש באתר בקשר עם פעילותו מול קומפקטוס. אם בחר המשתמש למסור או להשלים את פרטיו המזהים, אזי קומפקטוס שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע זה במאגריה וכן לאסוף ולשמור מידע לגבי הרגלי השימוש של המשתמש באתר, לרבות העמודים בהם צפה, המידע בו צפה, המוצרים שעניינו אותו וכל מידע אחר.

קומפקטוס תשמור את המידע שתאסוף במאגריה (להלן: "מאגר המידע") והיא רשאית לעשות בו שימוש לצרכיה, הכל בכפוף למגבלות החלות על פי דין לגבי שימוש במידע כאמור. קומפקטוס לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע המזהה את המשתמש באופן אישי ואשר נאסף בעת ביקור המשתמש באתר או אגב פעילותו מול קומפקטוס, למעט במקרים הבאים:

במקרה שהשימוש במידע נדרש על מנת להקנות למשתמש מעמד של לקוח עסקי, או על מנת לזהות ולזכות משתמש במסגרת מועדון צרכנות שישרת את לקוחות קומפקטוס. אם בוצעו על ידי המשתמש באתר פעולות האסורות על פי תנאי השימוש באתר או האסורות על פי דין. אם על פי דין נדרשת קומפקטוס למסור פרטים לגבי המשתמש. בכל מקרה שתתעורר מחלוקת בין המשתמש לבין קומפקטוס, ובכלל זה לגבי כל טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים, אם יהיו בין קומפקטוס לבין המשתמש.

קומפקטוס רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש אגב ביקורו באתר ובכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת ביצוע רכישות בקומפקטוס, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי ואחר. קומפקטוס תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שלא תמסור את הנתונים המתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי, אלא במקרים שפורטו לעיל. קומפקטוס רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש אגב ביקורו באתר ובכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת ביצוע רכישות בקומפקטוס לצורך ביצוע דיוור ישיר. מובהר כי המשתמש אינו חייב לתת פרטיו לצורך קבלת דיוור ישיר מקומפקטוס והוא אף רשאי לבקש למחוק את פרטיו ממאגר הדיוור הישיר, כמפורט להלן.

אם קומפקטוס תמזג פעילותה עם פעילות גורם נוסף או תארגן פעילותה ועסקיה בדרך שונה מן הדרך בה מאורגנת פעילותה ועסקיה מנוהלים במועד זה, אזי תהיה קומפקטוס רשאית להעביר הנתונים והמידע שנאספו על ידי קומפקטוס כאמור לתאגיד חדש, ובלבד שאותו תאגיד יהיה מחויב כלפי המשתמש לעשות שימוש במידע אך ורק בכפוף להוראות המפורטות בתנאי שימוש אלו.

אתר קומפקטוס עושה או עשוי לעשות שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצרכים שונים, ובכלל זה כדי לזהות את שם המשתמש, כדי לאסוף נתונים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות הספציפיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. קבצי 'עוגיות' (Cookies) הם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי קומפקטוס ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון הנוגע לשימוש שעושה המשתמש באתר. המידע בקבצים אלו מוצפן וקומפקטוס תנקוט אמצעי זהירות כדי שככל האפשר רק מחשבי קומפקטוס יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בקבצים האמורים. משתמש שאינו רוצה לקבל קבצים כאמור יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו וכן יוכל הוא למחוק הקבצים ממחשבו בכל עת. תשומת לבו של המשתמש מופנית לכך שאם יבחר שלא לקבל קבצים כאמור אזי הדבר עלול להקשות על שימושו באתר או להגביל את היקף השירותים והתכונות באתר שבהם יוכל לעשות שימוש.

שימוש ב-cookies

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש באמצעות "cookies" בתוכנה "שיווק מחדש" עם "Google Analytics", אשר מאפשרת לאתר לעקוב אחר מגמת השימוש בשירותי האתר ולהציג מודעות במגוון אתרים ברחבי הרשת לאלו שביקרו באתר בעבר.

זכות עיון

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש כקבוע בתקנות שתוקנו מכוח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגר המידע משמש לצורך פניה ישירה למשתמשים, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע (לעיל ולהלן: "דיוור ישיר"), כי אז על פי חוק הגנת הפרטיות זכאי המשתמש לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. במקרה שתקבל הודעה כאמור תמחק קומפקטוס רק את המידע הדרוש לה אך ורק כדי לפנות למשתמש בדיוור ישיר. מידע הדרוש לקומפקטוס לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע או יבצע המשתמש מול קומפקטוס יוסיף להישמר בקומפקטוס בהתאם להוראות כל דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש בדרך של דיוור ישיר.

אחריות

המידע המתפרסם באתר קומפקטוס בדבר המוצרים השונים הוא, מטבע הדברים מידע חלקי ולא מלא והמידע המקיף יותר בדבר המוצרים יימסר למעוניין על ידי נציגי קומפקטוס. אין בפרסום המידע או התמונות באתר קומפקטוס כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על קומפקטוס או מי מטעמה בקשר למוצרים, טיבם או התאמתם לצרכי המשתמש או לתיאורם באתר. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי המשתמש חלה על המשתמש בלבד, אף אם לשם איתור המוצר הסתייע המשתמש במנגנונים המצויים באתר קומפקטוס. באתר יוצג בפני המשתמשים מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מקומפקטוס ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, קומפקטוס אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי קומפקטוס בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר קומפקטוס ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

השימוש באתר קומפקטוס והשירות הניתן למשתמשים במסגרתו הם לגבי השימוש באתר במתכונת ובאופן בהם יפעל האתר במועד השימוש, ולמשתמש לא תקום כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי קומפקטוס בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו או דרישותיו של המשתמש.

קומפקטוס תפעל על מנת לשמור על תקינות פעילותו של אתר קומפקטוס. יחד עם זאת, קומפקטוס אינה מתחייבת שהשירות באתר קומפקטוס לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים או תקלות ובכלל זה תקלות בחומרה, בתוכנה או בתקשורת. קומפקטוס נוקטת אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר ובמערכות קומפקטוס, אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות קומפקטוס להבטיח כי תצליח למנוע חדירות למחשביה ומערכותיה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי קומפקטוס אם על אף אמצעי האבטחה שנוקטת קומפקטוס יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות קומפקטוס או להשתמש בו שימוש שאינו מורשה. ככל שיש באתר קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי קומפקטוס לא תישא קומפקטוס בכל אחריות או חבות בכל הקשור לאותם אתרים, תכניהם, המידע המוצג בהם וכל כיוצא באלה וקומפקטוס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אליהם יגיע המשתמש דרך האתר.

אבטחת המידע

לצורך הגנה על האתר, המידע המצוי באתר ובמערכות קומפקטוס עושה היא שימוש במערכות ומנגנוני הגנה. יובהר עוד כי חדירה למערכות המחשב של קומפקטוס מהווה על פי דין עבירה פלילית. עם זאת, מובן שקומפקטוס אינה יכולה להבטיח הצלחה בהתגוננות כנגד ניסיונות חדירה למערכותיה, שיבושים שייגרמו בגין חדירה כאמור או חשיפת מידע המצוי באתר על ידי גורמים בלתי מורשים שיצליחו לחדור למערכותיה. המשתמש מתחייב, בעשיית השימוש באתר, כי לא יבצע כל ניסיון חדירה למערכות קומפקטוס, לא יחדיר וירוסים או תוכנות כלשהן למערכות קומפקטוס ולא יסייע לגורם אחר בביצוע פעולות כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושה של קומפקטוס בלבד, או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של קומפקטוס מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זה רשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת קומפקטוס מראש ובכתב. אסור להשתמש במידע המצוי באתר במסגרת אתר אינטרנט אחר ואסור ליטול מן האתר נתונים לצורך הצגה באתר אחר (לרבות בדרך של איסוף נתונים באמצעות תוכנות מחשב שונות), ללא קבלת הסכמת קומפקטוס מראש ובכתב. אין להציג את האתר באתר אחר אלא בדרך של קישור לעמוד הבית של האתר בלבד ואך ורק באופן ובדרך שהאתר עוצב על ידי קומפקטוס, והכל אך ורק בכפוף לקבלת הסכמת קומפקטוס מראש ובכתב ובתנאים שקבעה (אם וככל שניתנה הסכמתה).

הפסקת פעילות האתר ושינויים בו

קומפקטוס רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קומפקטוס. קומפקטוס רשאית לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה, בלא להודיע על כך מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר קומפקטוס וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז, במדינת ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים